เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 

  1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย      ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร      จิตต์ธรรม         กรรมการ
  3. ผศ.เขมชาติ           สุรกุล               กรรมการ