วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในด้านต่างๆ