เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจแบบบูรณาการ           ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและ ความงาม แบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet เนื้อหาประกอบด้วยสมาธิบำบัด สมุนไพรฯเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน การลดความเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการนอนและนาฬิกาชีวิต ภาคบ่ายมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยฤาษีดัดตน และ work shop online การทำผลิตภัณฑ์ Deep sleep lavender oil pollow spray และ Hebal alcohol gel