คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จำนวน 1 ราย