Print
Hits: 52

 

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนตำบลหนองแสง เพื่อทำการสอบถามหาแนวทางในการจัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน