เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง ประธานกรรมการ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง และ อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ เป็นกรรมการในการประเมินผลงานคร้ังนี้