เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Nanyang Normal University Joint Project of Chemistry Curriculum by Years of 13 Subjects Taught by UTK การประชุมครั้งนี้ นำโดย ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Nanyang Normal University การประชุมในครั้งนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและการทำความเข้าใจในการดำเนินการความร่วมมือต่อไปในอนาคต