เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชุมชนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 
            กิจกรรมที่ 1  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง เทคนิคการพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ นำทีมวิทยากร โดย อาจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดร.วิไลลักษณ์ บินดาร์ และอาจารย์วรชัช บู่สามสาย ซึ่งกิจกรรม ออกแบบและพัฒนากราฟิก และบรรจุภัณฑ์สินค้า และทีมงาน ซึ่งในกิจกรรมภายในงานผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันระดมสมองออกแบบตราสินค้า