กิจกรรมวันที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสร้างต้นแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ นำทีมวิทยากร โดย ดร.นชพรรณ จั่นทอง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ อาจารย์ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม ดร.สุรวิทย์ นันทการัตน์ อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค อาจารย์สุวรรณา รุ่งเรือง และทีมนักศึกษา กิจกรรมภายในงานผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกัน ออกแบบฉลาก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าว ผลิตภัณฑ์ขนมคาบหมู