กิจกรรมวันที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เรื่อง การถ่ายภาพชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นำทีมวิทยากร โดย อาจารย์ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ อาจารย์บุรณี อดิศรพันธ์กุล อาจารย์วิสุทธิ์ แซ่แต้ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ และทีมนักศึกษา กิจกรรมภายในงาน ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์