กิจกรรมวันที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสร้าง Story Telling การ Live สด เพื่อขายผลิตภัณฑ์ นำทีมวิทยากร โดย ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ อาจารย์ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น และทีมนักศึกษา กิจกรรมภายในงาน ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการสร้าง Story Telling การ Live สด เพื่อขายผลิตภัณฑ์