วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแรงบันดาลใจ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มากยิ่งขึ้น