วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งนำโดยวิทยากร ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ ซึ่งในกิจกรรมภายในงานแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี