เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ Canva & Loom , YouTube และ Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
 

                                
                                

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries