เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสี่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมบรรยาย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ดร.บรรพต สร้อยศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ คณาจารย์ของหลักสูตรในหัวข้อ Immersive learning & working :Software - Defined-Production (SDP) ให้แก่อาจารย์ ในหลักสูตร ผ่านโปรแกรม Streamyard เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน หลักสูตรฯ พร้อมทั้งปรับวิธีการสอน PLO ทดลองใช้ Mootup ซึ่งเป็น Vitual Reality Coolaboration และ เตรียมทำ มคอ. 3 ของหลักสูตรปรับปรุงปี 65 เป็นการบริหารหลักสูตร ให้ดำเนินการสอดคล้องกับ PDCA ในระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ


                       

                       

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries