เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ ClassPoint และ EDpuzzle โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
         3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

                            
                             

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries