Print
Hits: 49

 

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ ดร.ดิเรก บุญธรรม และ ดร.พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ


                                

                                

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries