วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดรายการ UTK Open House 2022 “เปิดบ้าน UTK สร้างเครือข่าย MOU” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live เริ่มการถ่ายทอดสดด้วยการกล่าวต้อนรับผู้ชมจาก รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งในวันนี้เป็นการนำชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กนกพร บุญทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น ความทันสมัยของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  
                        
                        

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries