เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต เรืองสว่าง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ โดยแบ่งการประชุมย่อยตามกลุ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มจุลินทรีย์ และกลุ่มนิเวศวิทยาและนวัตกรรมจากสิ่งมีชีวิต และมีการเสวนา “การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมและข้ามศาสตร์และสถาบัน” การประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต เรืองสว่าง ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์


                          

                          

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries