ข่าวกิจกรรม

                                       
                                              

           

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบการสอน STEM แบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาวิธีการสอนให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์


                                          

                                           

 

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต เรืองสว่าง บุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ พระครูปลัดสมคิด สุจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การเสริมสร้างความรู้ด้านชีววิทยาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2” แบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประสบการณ์ทางด้านชีววิทยาให้แก่สามเณร จำนวน 31 รูป ซึ่งทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ


                                 

                               

         

            เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณจิราภรณ์ ทองเต็ม Assistant Product Manager Graphic Systems Manager บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานทั้งในสายวิชาวิชาการและภาคเอกชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้


                                                              

                                                              

                                                                               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                     
                                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                                                       ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิตทุกท่าน
    ในโอกาสเข้ารับพระราชปริญญาบัตร
                      ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

  

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries