ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 30 กันยายน 2564  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเปิดงาน “มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564” ผ่านระบบไลฟ์สดของเพจคณะวิทย์ฯ และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ  ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1  


                                              

                                              

       

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในด้านต่างๆ


                       

                      

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการอบรม Cut to be Cool : ตัดต่อแนวใหม่สไตล์คูลๆ สู่เส้นทาง Tiktokers ผ่าน ZOOM ซึ่งเป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา BC ในรายวิชา 2-350-415 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ตามแนวคิดในการทำงาน โดยมี ดร.สราณีย์ สุทธิ ศรีปก และ อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เป็นผู้สอน ที่รังสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนที่มี Output และ Outcome ที่เราจะคาดไม่ถึง เป็นนโยบายการทำงานของหลักสูตรสาขาที่ยิงปืนนัดเดียวต้องได้นกมากกว่า 1 ตัว เสมอ

 


                                          

         

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจแบบบูรณาการ           ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและ ความงาม แบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet เนื้อหาประกอบด้วยสมาธิบำบัด สมุนไพรฯเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน การลดความเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการนอนและนาฬิกาชีวิต ภาคบ่ายมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยฤาษีดัดตน และ work shop online การทำผลิตภัณฑ์ Deep sleep lavender oil pollow spray และ Hebal alcohol gel


                               

                               

           

       วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในด้านต่างๆ


                     

                    

           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 

  1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย      ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร      จิตต์ธรรม         กรรมการ
  3. ผศ.เขมชาติ           สุรกุล               กรรมการ