ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการ และแผนดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ

  

  

    

   

ฃฃ

 

         วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ทำบุญครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ” ณ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน ทำบุญให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว

 

  

  

  

  

       เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร บุญทรง อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค ดร. สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล อาจารย์อาฒยา สันตะกุล อาจารย์นฤมล จอมมาก ดร. ปนัดฎา พิมสี และนางสาวปิ่นอนงค์ โพธิวัฒน์ เป็นวิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6) ของโรงเรียนศึกษานารี จำนวน 120 คน ณ ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ต จ. เพชรบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และการทำปฏิบัติการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาติ และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่ร่วมโครงการ

 

  

  

  

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรรมการภายนอก รองศาสตราจารย์พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (ประธานกรรมการ) ศาสตราจารย์อรวรรณ ชัยสภากุล (กรรมการ) และกรรมการภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี (รองอธิการบดี) และ อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง (ผู้ช่วยอธิการบดี) ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ พร้อมนี้ได้มีโอกาสพาคณะกรรมการทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

 

  

  

  

 

                   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ดูงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Ricoh experiences center

      

      

 

               วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฉายภาพยนตร์สั้น “มาหาหนัง” ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ