ข่าวกิจกรรม

การบรรยายในหัวข้อ

“ระบบจัดการสี (Color Management System) และเทคนิคการพิมพ์ภาพเพื่องานสร้างสรรค์”

 

                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้อง R 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมกับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยแก่ผู้สนใจเข้าศึกษา  สามารถรับชมภาพบรรยากาศภายในงาน 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพ และ อบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงราย   สามารถรับชมรูปภาพ 

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ                                        "ประเทศไทย 4.0" 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพฤติกรรมในการปฏิบัตงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบุคลากรคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นจากการอบรมและการศึกษาดูงาน

 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง