ข่าวกิจกรรม

 

            เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดการซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการฝึกซ้อมในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ได้มีการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                                  

                                  

 

          วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณอนันต์ เชียงสอน นายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และ คุณสุภาพ ศิริวงศ์ทรัพย์ เลขานุการ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อันนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


                           

                              

 

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และ คุณอนุวัชร สว่างเดือน รองเลขาธิการ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อันนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


                                 

                                 

 

             เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.50 - 15.10 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 หลักสูตร ที่โรงเรียนบางแก้วประชาสันต์ ห้อง ม.6/4 สายศิลป์-จีน ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                                 

                                

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564” ดำเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมตัวสู่งานในอนาคต โดยมีวิทยากร คุณกาญจนา สุวรรโณ จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด บรรยายให้ความรู้ในเทคนิคต่างๆ


                                      

                                      

 

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.30-10.50 น. และ 13.10-13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 หลักสูตร ที่โรงเรียนบางแก้วประชาสันต์ ม.6/3 การโรงแรม และ ม.6/5 กีฬา ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                       

                       

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries