ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คุณอัครพล บุญวรเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร  คุณอาทิตยา เพียววาณิช ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง คุณวชิรญา บัววิจิตร ผู้จัดการอาวุโส และ คุณทศพร ลายลิขิต ผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อการลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ Oneweb Low-Code เพื่อการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  บรมราชินีนาถ


 

                               

                              

                         

               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการ และแผนดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ

 


                    

                 

 

บุคลากร ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ประจำปี 2564

 


 

        


   

  

 

    คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2564


 

          

    

    

                             

  

       

          เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน และ 10-11 กรกฎาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช  และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ Canva & Loom , YouTube และ Google class room โครงการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 19 คน และระยะที่สอง  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 24 คน  วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

                                1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์

                                2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 

                                3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย


                              

                              

             

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คุณปรเวธฎ์ เกษมโชค  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยานนาเวศ  คุณสุทธินี แก้ววิไล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ คุณอภิชาติ  ลำภูพินิจพงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ และ คุณภาคภูมิ ทองลาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ