ข่าวกิจกรรม

             สำนักงานศาลปกครอง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี  อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" พร้อมทั้งเปิด Work shop ด้านการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลองนำความรู้จากการอบรมมาทดลองปรับใช้  อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงปัญหาในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานต่อไป

  

  

         วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษาเครือข่าย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชุมแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับสถานศึกษาเครือข่าย นิทรรศการและการแนะแนวการศึกษาต่อ

  

  

 

       สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นสมาคมที่ส่งเสริมและพัฒนาวงการการถ่ายภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการถ่ายภาพ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวศศิภัค ศรีเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวจิรนันท์ จันทศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 

  

  

            เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในรายวิชาการรายงานข่าวโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล โดยอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ ได้จัดบรรยายในหัวข้อ "การรายงานข่าวและการใช้เสียงในงานข่าว" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ ห้อง S305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพผ่านการเรียนรู้จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ ที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองในการรายงานข่าวแก่นักศึกษาในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

 

  

  

  

           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ อาจารย์ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม และนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้รับการอบรม เรื่อง “การพิมพ์ข้อมูลการแปรเปลี่ยน (Variable Data Printing)”  ในรายวิชาการเตรียมไฟล์และการพิมพ์ดิจิทัล โดยวิทยากรพิเศษ จาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ณ อาคาร 23 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

  

  

             เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 208 คน ในหัวข้อ “การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าบังคับด้วยสัญญาณบลูทูธ” ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม