ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพ และ อบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงราย   สามารถรับชมรูปภาพ 

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ                                        "ประเทศไทย 4.0" 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพฤติกรรมในการปฏิบัตงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบุคลากรคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นจากการอบรมและการศึกษาดูงาน

 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 

การประกวด " ดาว เดือน ดาวเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " ปีนี้มาในธีม " มนต์รักคณะวิทย์ ฯ " ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป