ข่าวกิจกรรม

 

                 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 หลักสูตร ที่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โปรแกรม ศิลป์ - คำนวณ ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                            

                           

       

               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 หลักสูตร ที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ห้อง Gifted (วิทย์-คณิต) ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                         

                         

 

           เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะฯ จำนวน 11 หลักสูตร ให้กับ โรงเรียนวัดอินทาราม ห้องวิทย์-คณิต 50 คน ห้องคณิต-อังกฤษ 21 คน ห้องศิลป์-ฝรั่งเศส 22 คน ห้องศิลป์-จีน 22 คน ห้องไทย-สังคม 21 คน ห้องศิลป์-ทั่วไป 19 คน ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักเรียนชั้นมััธยมศึกษา ปีที่ 6 กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                                 

                                 

 

             เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะฯ จำนวน 11 หลักสูตร ให้กับ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ห้องวิทย์-คณิต และห้องศิลป์-คำนวณ ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักเรียนชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                      

                      

 

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรของคณะฯ จำนวน 11 หลักสูตร ให้กับ โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องวิทย์-คณิต และ ห้องศิลป์-คำนวณ ซึ่งตัวแทนอาจารย์ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักเรียนชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมภายในนักเรียนได้ให้ความสนใจในหลายๆหลักสูตร


                                

                                

         

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สืบเนื่องจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท พระพิรุณ จำกัด และกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ (บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อการสำรวจและจัดทำแผนที่ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์


                           

                            

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries