ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีการเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และได้เชิญ คุณกรนันท์ ชื่นพิชัย Visualizer บริษัท Wunderman Thomson Thailand ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “ความสำคัญของสตอรี่บอร์ด ” ณ ห้องประชุม 227 อาคาร 22 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

 

  

 

         วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการตัดต่อวิดีโอดิจิทัล ของหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ

 

  

  

  

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะ

 

  

  

  

 

  

 

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เชิญคุณพิรัช ธัมพิพิธ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท มอริโอ โปร จำกัด มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 ในหัวข้อ เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน โดยบรรยายถึงการนำระบบการพิมพ์สกรีนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตงานพิมพ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของคนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการพิมพ์สกรีน และการเป็น Printing Service Provider (PSP) ในอนาคต

  

  

  

 

 

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ การสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยสัญญาณบลูทูธ ” ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 170 คน

  

  

  

 

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สติกเกอร์ไลน์ทำก็ง่ายขายก็คล่อง ”     ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และและวิทยุกระจายเสียง ณ ชั้น 3 ห้อง 309 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ