ข่าวกิจกรรม

             

             เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ของสาขาวิชาเคมี ณ สาขาวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ 207 208 และ 303 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียน ปฏิบัติการเคมีประกอบด้วยสมบัติของธาตุหมู่ IA IIA และธาตุทรานซิชัน การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมัน การหาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบไม้ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตเมตรี โครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก


   

                  

                  

 

 

         

               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกแก่ คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT International Trading USA Inc. ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ“ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ” ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการนี้มีผู้เข้าฟังจากภายนอกประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และผู้สนใจจากภายนอกร่วมเข้าฟังบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ทางปิโตรเคมี สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับผู้เข้าฟังต่อไป


                 

                 

  

 

             

             เมื่อวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย ของอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรมเป็นอย่างมาก


                         

                         

       

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดยอาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บริการวิชาการและประกันคุณภาพ) รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการ (short course) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ประจำปี 2563


                           

                            

         

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการ และแผนดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ


                            

                             

                              

                             

 

 

         

            วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ทำบุญครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ” ณ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน ทำบุญให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว