ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล “อยากสานฝันเส้นทางช่างภาพ” ภายใต้โครงการบูรณาการรายวิชาการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีกับการบริการวิชาการ โดยมี ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก และอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพในยุคดิจิทัล ปฏิบัติการการถ่ายภาพตามหลักการและทฤษฎี และมีกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพ หัวข้อ “เพื่อน” เพื่อชิงรางวัล มูลค่ากว่า 3,000 บาท โดยมีนักเรียนสนใจและเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ทั้งนี้โครงการยังได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริษัท นิคอน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด และ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด

 

  

  

  

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2563    ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของคณะฯ  ได้พาเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดย ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารย์ ภายในสาขา ร่วมให้การต้อนรับ

 

  

  

  

  

        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ทีมผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 16 ได้มาที่สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อทำการถ่ายทำสกู๊ปข่าว อ.เกรียงไกร พละสนธิ เรื่อง “เส้นทางจากเด็กสลัมคลองเตยสู่ว่าที่ ดร.อาจารย์มหาวิทยาลัย”  ออกอากาศทางช่อง TNN 16 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องการศึกษาและเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  

        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ  อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต เงินส่งเสริม และ อาจารย์โสภา หนูแดง เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ

       

  

 

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ อีกทั้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  

  

  

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ และ อาจารย์ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อ “การเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563” ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 ประเภทสื่อ รวม 37 สาขารางวัล ณ ห้องบันยัน 1  ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ นางรัตนากร ทองสำราญ ประธานคณะทำงานโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารงาน ได้แก่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรรค์