ข่าวกิจกรรม

             

        วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์)  ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ ของตำราและหนังสือ ลักษณะคุณภาพของหนังสือ และได้ฝึกปฏิบัติการเรียบเรียงตำราและหนังสือ


                                         

                                           

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.นุชริน ทองพูล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์


 
      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่าง ๑๑ (สิบเอ็ด) สถาบัน ประชุมผ่านทางออนไลน์ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการและจัดทำวารสาร
๒. ร่วมมือส่งเสริม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมมือ
๓. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการจัดบริการวิชาการ การทำวิจัย และ การพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศประยุกต์ เทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารธุรกิจ

                         
                         

           

          วันที่ 31 มกราคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณเพียรชัย ถาวรรัตน์ ประธานกรรรมการ คุณบุรินทร์ สังเกตกิจ รองกรรมการ คุณกรณรงค์ ถึงฝั่ง กรรมการผู้จัดการ และเรืออากาศเอกหญิงสายจิตต์ พลอินทร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท พระพิรุณ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและดูแลรักษาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และเพื่อประยุกต์ใช้กับการบินสำรวจพื้นที่ในการทำรังวัดที่ดินร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ


                               

                               

         วันที่ 17 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ อาจารย์สมบัติ คชายุทธ อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ อาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง และ อาจารย์จตุพล ขาวฟอง เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ


                                  

                                  

           วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งนำโดยวิทยากร ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ ซึ่งในกิจกรรมภายในงานแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                               

                              

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries