ข่าวกิจกรรม

       

            เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร บุญทรง อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค ดร. สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล อาจารย์อาฒยา สันตะกุล อาจารย์นฤมล จอมมาก ดร. ปนัดฎา พิมสี และนางสาวปิ่นอนงค์ โพธิวัฒน์ เป็นวิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6) ของโรงเรียนศึกษานารี จำนวน 120 คน ณ ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ต จ. เพชรบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และการทำปฏิบัติการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาติ และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่ร่วมโครงการ

 


                            

                           

                           

           

           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรรมการภายนอก รองศาสตราจารย์พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (ประธานกรรมการ) ศาสตราจารย์อรวรรณ ชัยสภากุล (กรรมการ) และกรรมการภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี (รองอธิการบดี) และ อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง (ผู้ช่วยอธิการบดี) ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ พร้อมนี้ได้มีโอกาสพาคณะกรรมการทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม


  

                           

                           

                           

 

                   

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ดูงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Ricoh experiences center


                              

                              

 

               

            วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฉายภาพยนตร์สั้น “มาหาหนัง” ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ


 

                   

                   

 

             

            สำนักงานศาลปกครอง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี  อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" พร้อมทั้งเปิด Work shop ด้านการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลองนำความรู้จากการอบรมมาทดลองปรับใช้ อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงปัญหาในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานต่อไป


                         

                         

         

            วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษาเครือข่าย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชุมแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับสถานศึกษาเครือข่าย นิทรรศการและการแนะแนวการศึกษาต่อ