ข่าวกิจกรรม

       

      สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นสมาคมที่ส่งเสริมและพัฒนาวงการการถ่ายภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการถ่ายภาพ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวศศิภัค ศรีเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวจิรนันท์ จันทศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท


 

                          

                          

           

               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในรายวิชาการรายงานข่าวโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล โดยอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ ได้จัดบรรยายในหัวข้อ "การรายงานข่าวและการใช้เสียงในงานข่าว" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ ห้อง S305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพผ่านการเรียนรู้จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ ที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองในการรายงานข่าวแก่นักศึกษาในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

 


                       

                       

                       

           

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ อาจารย์ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม และนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้รับการอบรม เรื่อง “การพิมพ์ข้อมูลการแปรเปลี่ยน (Variable Data Printing)”  ในรายวิชาการเตรียมไฟล์และการพิมพ์ดิจิทัล โดยวิทยากรพิเศษ จาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ณ อาคาร 23 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์


                           

                           

             

          เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 208 คน ในหัวข้อ “การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าบังคับด้วยสัญญาณบลูทูธ” ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


 

                    

                    

                    

 

             

         เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีการเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และได้เชิญ คุณกรนันท์ ชื่นพิชัย Visualizer บริษัท Wunderman Thomson Thailand ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “ความสำคัญของสตอรี่บอร์ด ” ณ ห้องประชุม 227 อาคาร 22 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์


            

 

         

               วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการตัดต่อวิดีโอดิจิทัล ของหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ