ข่าวกิจกรรม

              วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแรงบันดาลใจ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มากยิ่งขึ้น


                              

                               

                 กิจกรรมวันที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสร้าง Story Telling การ Live สด เพื่อขายผลิตภัณฑ์ นำทีมวิทยากร โดย ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ อาจารย์ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น และทีมนักศึกษา กิจกรรมภายในงาน ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการสร้าง Story Telling การ Live สด เพื่อขายผลิตภัณฑ์


                                       

                                        

          กิจกรรมวันที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เรื่อง การถ่ายภาพชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นำทีมวิทยากร โดย อาจารย์ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ อาจารย์บุรณี อดิศรพันธ์กุล อาจารย์วิสุทธิ์ แซ่แต้ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ และทีมนักศึกษา กิจกรรมภายในงาน ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์


                              

                             

          กิจกรรมวันที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสร้างต้นแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ นำทีมวิทยากร โดย ดร.นชพรรณ จั่นทอง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ อาจารย์ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม ดร.สุรวิทย์ นันทการัตน์ อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค อาจารย์สุวรรณา รุ่งเรือง และทีมนักศึกษา กิจกรรมภายในงานผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกัน ออกแบบฉลาก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าว ผลิตภัณฑ์ขนมคาบหมู


                               

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชุมชนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 
            กิจกรรมที่ 1  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง เทคนิคการพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ นำทีมวิทยากร โดย อาจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดร.วิไลลักษณ์ บินดาร์ และอาจารย์วรชัช บู่สามสาย ซึ่งกิจกรรม ออกแบบและพัฒนากราฟิก และบรรจุภัณฑ์สินค้า และทีมงาน ซึ่งในกิจกรรมภายในงานผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันระดมสมองออกแบบตราสินค้า

                       
                       

       

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Nanyang Normal University Joint Project of Chemistry Curriculum by Years of 13 Subjects Taught by UTK การประชุมครั้งนี้ นำโดย ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Nanyang Normal University การประชุมในครั้งนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและการทำความเข้าใจในการดำเนินการความร่วมมือต่อไปในอนาคต


                          

                          

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries