ข่าวกิจกรรม

              ด้วยนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอรับการสนันสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ การแสดงหุ่นละครเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง   "อัคนีผีเสื้อน้ำ" โดยการแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มอบหมายให้ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อ  โดยทำ   การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์และเทคโนโลยีการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และภารปฏิบัติสู่การทำงานภายใต้สถานการณ์จริงอีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครเล็กซึ่งเป็นภูมิปัญญาและมรดกของชาติไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

        ทั้งนี้การแสดงได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563   ณ ลานกิจกรรมบ้านนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เจริญกรุง 82

 

  

    

  

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Board Room ชั้น 19 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

     

      

     

 

              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมวิทยามหาเมฆ ชั้น 2 อาคาiเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมี นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองประธานกรรมการ เปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

                        

                        

 

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม  ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

                                        

                                        

 

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการประชุมประจำคณะฯ  โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

  

  

           เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย “การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง นิรภัยเวชกรรมสำหรับเวชศาสตร์ไต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงในยุคการระบาด COVID-19” ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานการณ์จริง นักศึกษาจะเกิดประสบกรณ์ตรง และรู้จักการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยมีรายนามนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ดังนี้

1. นางสาวภาณุมาศ มิตรานน
2. นางสาวมัลลิกา ไตรรัตน์สิงหกุล
3. นายธนกร ตีระพงษ์ศักดิ์
4. นายสิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ
5. นายปุณยสิทธิ์ ศรีสุมาลย์