ข่าวกิจกรรม

         

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะ


 

                    

                    

  

 

  

 

         

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เชิญคุณพิรัช ธัมพิพิธ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท มอริโอ โปร จำกัด มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 ในหัวข้อ เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน โดยบรรยายถึงการนำระบบการพิมพ์สกรีนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตงานพิมพ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของคนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการพิมพ์สกรีน และการเป็น Printing Service Provider (PSP) ในอนาคต


 

                         

                         

                         

 

 

         

              เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ การสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยสัญญาณบลูทูธ ” ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 170 คน


 

                        

                        

                        

 

           

              เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ สติกเกอร์ไลน์ทำก็ง่ายขายก็คล่อง ” ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และและวิทยุกระจายเสียง ณ ชั้น 3 ห้อง 309 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ


 

                

                

               

 

         

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล “อยากสานฝันเส้นทางช่างภาพ” ภายใต้โครงการบูรณาการรายวิชาการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีกับการบริการวิชาการ โดยมี ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก และอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพในยุคดิจิทัล ปฏิบัติการการถ่ายภาพตามหลักการและทฤษฎี และมีกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพ หัวข้อ “เพื่อน” เพื่อชิงรางวัล มูลค่ากว่า 3,000 บาท โดยมีนักเรียนสนใจและเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ทั้งนี้โครงการยังได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริษัท นิคอน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด และ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด


 

                      

                      

                      

               

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2563    ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของคณะฯ  ได้พาเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดย ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารย์ ภายในสาขา ร่วมให้การต้อนรับ