ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ จัดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
โดยได้รับเกียรติจาก
1. ดร.สิริเบญจา กอวัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ดร.สุริศักดิ์ บุญกิตติพร นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ และ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าว

 

  

  

เมื่อวันที่ 6 - 7  มิถุนายน 2563 ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติรัฐ นันสะอาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร ในการสัมมนาวิชาการหัวข้อ "แนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid– 19 "  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

      

   

            ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้จัด " โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ " โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล พัฒนาสื่อดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์

                

   

ในช่วงสอบปลายภาค 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีมาตรการป้องกัน Covid-19 โดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันคัดกรองนักศึกษา ก่อนขึ้นห้องสอบ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ และอาคารสอบสาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งยังทำความสะอาดห้องสอบ หลังเลิกสอบ รอบเช้า และรอบบ่าย

 

  

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดย   ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์  อาจารย์ประจำรายวิชาการถ่ายภาพโทรทัศน์ใต้น้ำ  ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ ระบบจัดการสี (Color Management System) และเทคนิคการพิมพ์ภาพเพื่องานสร้างสรรค์ ”  จากคุณบัญชา เหล็กคง  ณ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาได้นำไปใช้ในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาชีพ

 

  

  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมเปิดงาน “ โครงการออกแบบสืบงานศิลป์ ครั้งที่ 2 ตอน Culture in the Future ”  และเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มทักษะต่อยอดองค์ความรู้และปลูกฝังแนวคิดและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย