ข่าวกิจกรรม

       

                เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ทีมผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 16 ได้มาที่สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อทำการถ่ายทำสกู๊ปข่าว อ.เกรียงไกร พละสนธิ เรื่อง “เส้นทางจากเด็กสลัมคลองเตยสู่ว่าที่ ดร.อาจารย์มหาวิทยาลัย”  ออกอากาศทางช่อง TNN 16 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องการศึกษาและเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ


 

                    

       

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ  อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต เงินส่งเสริม และ อาจารย์โสภา หนูแดง เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ


                              

                     

                   

 

           

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ อีกทั้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


 

                 

                

                

         

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ และ อาจารย์ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อ “การเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563” ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 ประเภทสื่อ รวม 37 สาขารางวัล ณ ห้องบันยัน 1  ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ นางรัตนากร ทองสำราญ ประธานคณะทำงานโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารงาน ได้แก่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรรค์


     

                            

                            

                                                          

              ด้วยนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอรับการสนันสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ การแสดงหุ่นละครเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง "อัคนีผีเสื้อน้ำ" โดยการแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มอบหมายให้ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อ  โดยทำ   การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์และเทคโนโลยีการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และภารปฏิบัติสู่การทำงานภายใต้สถานการณ์จริงอีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครเล็กซึ่งเป็นภูมิปัญญาและมรดกของชาติไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

        ทั้งนี้การแสดงได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563   ณ ลานกิจกรรมบ้านนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เจริญกรุง 82


 

                       

                         

                       

             เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Board Room ชั้น 19 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

                     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วม    กันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ