ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 , Prof. Dr. Charles W. Knapp จาก Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, UK  ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งหลักสูตรภาคปกติ นานาชาติ และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการน้ำและน้ำเสีย (Water and wastewater treatment)” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดสัมมนาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชณี ศรีคำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินโครงการ

 

               

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Charles W. Knapp Knapp จาก Department of Civil and Environmental Engineering, University of Strathclyde, Glasgow สหราชอาณาจักร   เพื่อทำความรู้จัก แนะนำคณะ หลักสูตร ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต อีกทั้งยังได้พาเยี่ยมชมสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประชุมหารือวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

  

  

   

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้การต้อนรับ คุณวิวรรธน์ เลิศวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเอกชนและราชการ กรุงเทพฯ และคุณ รมิดา พรหมเสน ผู้จัดการฝ่ายขายราชการและวัสดุสิ้นเปลือง กรุงเทพฯ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และเป็นการพัฒนา การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และร่วมกันพัฒนางานวิจัยและวิชาการร่วมกัน

 

                                              

                                              

                                              

                                              

       วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรม Open House 2563 และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละสาขา ดังนี้

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้จัดกิจกรรม แสดงผลงานภาพยนตร์และถ่ายภาพ , เสวนาและจัดแสดงงานภาพยนตร์ , สาธิตการผลิตรายการโทรทัศน์ , สาธิตการถ่ายภาพบุคคล
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้จัดกิจกรรม DJ ดีจ้อ ข่าววิทยุทัศน์ , จ้อไม่หยุด กับการรายงานข่าว
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้จัดกิจกรรม พิมพ์พัด หรรษา
  4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม Inspiration
  5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ได้จัดกิจกรรม การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน , สาธิตการนวดไทย การนวดหน้า ตรวจสภาพผิวหน้าและริ้วรอย , ร่วมสนุก การเล่นเกมส์ทางอโรมาเทอราปี
  6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้จัดกิจกรรม ไข่มุกอัลจิเนท , เกมส์จับผิดภาพ & Foodsafety Bingo
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ได้จัดกิจกรรม งานไม้ DIY
  8. สาขาวิชาเคมี ได้จัดกิจกรรม มหัศจรรย์สบู่เหลว