ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เดินทางไปที่ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือการทำงานร่วมกันและเยี่ยมชมอาคารเคเอกซ์ เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าพบสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ในการหารือเรื่องการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

  

  

  

 

               วันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมฟ้า นาคโต ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ
  2. ดร.ดิเรก บุญธรรม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช กลิ่นพิกุล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายที่ปรึกษาดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
  4. คุณจิรวรรณ ดำเอียด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

    

  

  

         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยมี ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตสารคดีโทรทัศน์ และวิชาเทคโนโลยีการออกอากาศ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์  ในหัวข้อ “Gimbal เพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์” จากคุณนิธิ แซ่อึง และทีมงานบริษัท The Digital STM Limited Partnership ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้รับการสนับสนุนกล้องถ่ายภาพจาก บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท Sony ประเทศไทย ที่ให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติและทดลองใช้ Gimbal ในการผลิตสื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาชีพ

  

  

           วันที่ 26 ธันวาคม 2562 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการจัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

  

  

  

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณวิสาข์ ถนอมทรัพย์ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจ และคณะทำงานฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าพบคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร เพื่อแนะนำหน่วยงานและวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่วนมากมักเป็นโจทย์ทางด้านอาหาร จึงมีความสนใจเชิญคณะอาจารย์จากสาขาวิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านระบบคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากรรับเชิญในการแชร์องค์ความรู้ที่ทันสมัยและกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและเยี่ยมชมห้องเรียน smart classroom สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย

    

     

 

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3           
โดยมีอาจารย์ สราณี สุทธิศรีปก และอาจารย์เกรียงไกร พลสนธิ อาจารย์ประจำรายวิชาเทคนิคการประกาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของผู้ประกาศข่าวเบื้องหน้า และการทำงานเบื้องหลังต่าง ๆ ในรายการสดของทางสถานี โดยมี คุณปราโมท วุฒิสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส     
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ต้อนรับและมอบแนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เป็นสาระความรู้ที่ดีให้กับนักศึกษา