ข่าวกิจกรรม

                         

               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการ และแผนดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ

 


                    

                 

 

บุคลากร ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ประจำปี 2564

 


 

        


   

  

 

    คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2564


 

          

    

    

                             

  

       

          เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน และ 10-11 กรกฎาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช  และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ Canva & Loom , YouTube และ Google class room โครงการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 19 คน และระยะที่สอง  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 24 คน  วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

                                1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์

                                2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 

                                3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย


                              

                              

             

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คุณปรเวธฎ์ เกษมโชค  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยานนาเวศ  คุณสุทธินี แก้ววิไล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ คุณอภิชาติ  ลำภูพินิจพงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ และ คุณภาคภูมิ ทองลาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  


 

          

          

             

             เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ของสาขาวิชาเคมี ณ สาขาวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ 207 208 และ 303 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียน ปฏิบัติการเคมีประกอบด้วยสมบัติของธาตุหมู่ IA IIA และธาตุทรานซิชัน การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมัน การหาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบไม้ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตเมตรี โครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก


   

                  

                  

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries