ข่าวกิจกรรม

             

              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมวิทยามหาเมฆ ชั้น 2 อาคาiเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมี นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองประธานกรรมการ เปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ


                        

                        

 

           

           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม  ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


 

                                        

                                        

 

           

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการประชุมประจำคณะฯ  โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


 

                  

                  

         

              เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย “การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง นิรภัยเวชกรรมสำหรับเวชศาสตร์ไต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงในยุคการระบาด COVID-19” ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานการณ์จริง นักศึกษาจะเกิดประสบกรณ์ตรง และรู้จักการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยมีรายนามนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ดังนี้

                1. นางสาวภาณุมาศ มิตรานน
                2. นางสาวมัลลิกา ไตรรัตน์สิงหกุล
                3. นายธนกร ตีระพงษ์ศักดิ์
                4. นายสิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ
                5. นายปุณยสิทธิ์ ศรีสุมาลย์


 

                     

                  

                  

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ จัดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
โดยได้รับเกียรติจาก
1. ดร.สิริเบญจา กอวัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ดร.สุริศักดิ์ บุญกิตติพร นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ และ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าว


          

          

 

             เมื่อวันที่ 6 - 7  มิถุนายน 2563 ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติรัฐ นันสะอาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร ในการสัมมนาวิชาการหัวข้อ "แนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid– 19 "  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ