ข่าวกิจกรรม

 
        เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ ClassPoint และ EDpuzzle โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
         3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

                            
                             

 

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสี่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมบรรยาย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ดร.บรรพต สร้อยศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ คณาจารย์ของหลักสูตรในหัวข้อ Immersive learning & working :Software - Defined-Production (SDP) ให้แก่อาจารย์ ในหลักสูตร ผ่านโปรแกรม Streamyard เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน หลักสูตรฯ พร้อมทั้งปรับวิธีการสอน PLO ทดลองใช้ Mootup ซึ่งเป็น Vitual Reality Coolaboration และ เตรียมทำ มคอ. 3 ของหลักสูตรปรับปรุงปี 65 เป็นการบริหารหลักสูตร ให้ดำเนินการสอดคล้องกับ PDCA ในระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ


                       

                       

 

 
           เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ Canva & Loom , YouTube และ Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
 

                                
                                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
ได้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา 

            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแนะนำพนักงานใหม่
จำนวน 2 ราย

  

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries