ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ของสาขาวิชาเคมี ณ สาขาวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ 207 208 และ 303 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียน ปฏิบัติการเคมีประกอบด้วยสมบัติของธาตุหมู่ IA IIA และธาตุทรานซิชัน การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมัน การหาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบไม้ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตเมตรี โครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

      

      

 

 

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก
 
 
 
     

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

  

  

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกแก่ คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT International Trading USA Inc. ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ“ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ” ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการนี้มีผู้เข้าฟังจากภายนอกประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และผู้สนใจจากภายนอกร่วมเข้าฟังบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ทางปิโตรเคมี สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับผู้เข้าฟังต่อไป

  

  

  

 

              เมื่อวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย ของอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรมเป็นอย่างมาก

 

  

  

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดยอาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บริการวิชาการและประกันคุณภาพ) รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการ (short course) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ประจำปี 2563