ข่าวกิจกรรม

       

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Nanyang Normal University Joint Project of Chemistry Curriculum by Years of 13 Subjects Taught by UTK การประชุมครั้งนี้ นำโดย ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Nanyang Normal University การประชุมในครั้งนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและการทำความเข้าใจในการดำเนินการความร่วมมือต่อไปในอนาคต


                          

                          

                 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง ประธานกรรมการ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง และ อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ เป็นกรรมการในการประเมินผลงานคร้ังนี้


                          

                          

 

 

 

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนตำบลหนองแสง เพื่อทำการสอบถามหาแนวทางในการจัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน


                                                

                                               

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จำนวน 2 ราย

  
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 ราย

                             
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จำนวน 1 ราย