1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. รายละเอียด 
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี รายละเอียด