ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาการเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด