สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลกำหนดการและกิจกรรมด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 ดังนี้
>> ปฏิทินการศึกษา 2560