ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่ิอง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค.1)
  3. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค.2)
  4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดี คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบ คสค.3)
  5. ใบสมัคร แบบ คสค.4.1 (word) และ แบบ (pdf) 
  6. ใบเสนอชื่อ แบบ คสค.4.2 (word) และ แบบ (pdf)
  7. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น แบบ คสค.5 ( word) และ แบบ (pdf)
  8. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง แบบ คสค.6