คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะฯ ที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาและหลากหลายในรูปแบบวิธีการรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่บางส่วนต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของคณะฯ มีความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีกำหนดการดังแนบ