• เอกสารประกอบการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม 
  • คสภ.1 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาค 
  • คสภ.2 กระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ 
  • คสภ.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
  • คสภ.4 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาค   
  • คสภ.4.1 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น   
  • คสภ.5 ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  
  • คสภ.6 หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา