โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๕