ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิชาศึกษาทั่วไป / พื้นฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

วท.บ. (เคมี)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์)

วิชาศึกษาทั่วไป / พื้นฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาชีววิทยา

วิชาศึกษาทั่วไป / พื้นฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาฟิสิกส์

วิชาศึกษาทั่วไป / พื้นฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)

ทล.บ. (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ทล.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน

ทล.บ. (เทคโนโลยีเครื่องเรือน)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)