ข่าวประกาศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลกำหนดการและกิจกรรมด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 ดังนี้
>> ปฏิทินการศึกษา 2560

ประกาศกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาการเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด 

 
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. รายละเอียด 
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี รายละเอียด 
   

สาขาวิขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (ภาคสมทบ) 

สอบถามได้ที่ เบอร์โทร 086-034-7936

รายละเอียด