ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
คสภ.๑ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
คสภ.๒ กระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
คสภ.๓ ประกาศการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
คสภ.๔ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาควิชา
คสภ.๔.๑ ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาควิชา
คสภ.๕ ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
คสภ.๖ หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาของคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์