คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

คำสั่ง

เลขที่ออก

คำสั่ง

เรื่อง ดาวน์โหลด
419.1.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
419.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
338.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
332.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
302.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขาย
294.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ(สาขาวิชาชีววิทยา) ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช"
293.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติฟิสิกส์กลศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี"
292.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการสังคมชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีพอลิเมอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี"
290.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ชื่อโครงการ "สะเต็มศึกษาพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กประถมศึกษา"
266.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนจำนวนพรรษา ประจำปี 2565
165.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างทักษะการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการสร้างรายได้
124.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี ๒๕๖๕
514.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
543.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
452.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔
451.2564  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
384.2564 แต่งตั้งกรรการจัดตารางสอนและตารางสอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา2564
380.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปีการศึกษา2564
298.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2566-2570
297.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
144.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
142.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
427.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
426.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรุ้ ประจำปีการศึกษา 2563
416.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
409.2563 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาเคมี
367.2563  แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2564
365.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
364.2563 แต่งตั้งคณะกรรมบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
310.2563ก แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
068.1.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

คำสั่ง

เลขที่ออก
คำสั่ง

เรื่อง

ดาวน์โหลด

082.2563 แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)
125.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
492/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
707/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุและคุรภัณฑ์ ประจำปี 2563
611/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญครบรอบ 13 ปี วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
579/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา
550/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
548/2562 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
511.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (วัสดุและครุภัณฑ์)(เพิ่มเติม)
511/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (วัสดุและครุภัฑณ์)

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

คำสั่ง

เลขที่ออก
คำสั่ง

เรื่อง

ดาวน์โหลด

475/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
433/2562 แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
400/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
389/2562 แต่งตั้งคณะกรรมาการทำงานพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจำปี 2562
366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
332/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
321/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่ ร้องเพลงเชียร์
313/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมน้องใหม่สัมพันธ์ "สาธรช่อแรก"
312.1/2562 แต่งตั้งกรรมกรรมดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
312/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
307/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมศิลปสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมภูมิปัญญาไทย
306/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
302/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562-2566
292/2562 แต่งตั้งหัวหน้างานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
281/2562 แต่งตั้งหัวหน้างานควบคุมภายในและป้องกันการทุจริต

280/2562

แต่งตังหัวหน้างานด้านประกันคุณภาพ

279/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลอาคาร

277/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ได้รับจากการสำรวจเก็บรวบรวม

276/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลและปลูกรักษาพันธุกรรมไม้ดัดไทย

274/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0

257/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับใหม่)

248/2562

แต่งตังหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

245/2562

แต่งตังหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

228/2562

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี ประจำคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี

215/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
212/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาชีววิทยา
194/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
193/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
192/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
190/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
189/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
188/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
187/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาฟิสิกส์
186/2562 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

128/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

125/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

057/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา

050/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรม "เปิดบ้านยานนาเวศ ก้าวไกล สู่โลกกว้างทางการศึกษา"

039/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการออกแบบสืองานศิลป์

034/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ "โครงการบริการวิชาการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในชีวิตประจำวันที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร"

022/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการดูแลผุ้สูงวัย

019/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ประจำปี 2562

018/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน +๓ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)

017/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมหลักสูตรการเตรียมสถาปัตยกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

 

 

 

 

587/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสาธรเกมส์ ครั้งที่ 11

676/2561

แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตร

675/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ

665/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเยาวชน

563/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครบรอบวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

658/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

627/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

622/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดสารจากสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม"

610/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ

602/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

587/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสาธรเกมส์ ครั้งที่ 11

570/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 2/2561

565/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ UTK OPEN HOUSE 2562

559/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักศึกษากิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561

506/2561

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561