ประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

คำสั่ง เลขที่ออก
คำสั่ง
เรื่อง ดาวน์โหลด
655/2561 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
486/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาภายใน
536/2561 แต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
532-2561 -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ข้อความปฏิบัติของอาจารย์สักขี

490/2561 แต่งตั้งกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
471/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
407/2561 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
347/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
329/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าะวังการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
312/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
309/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการไหว้ครูช่าง
294/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ (องค์การนักศึกษา)
283/2561 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
281/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
280/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และการพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
274/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
270.2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)
270.1/2561  เปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
270/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
250/2561 แต่งตั้งกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
186/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาสัมนาด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (2144301) ในภาคเรียนที่ 2/2560
185/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
184/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและการอบรมวิชาชีพแบบนอนดีกรีด้านส่งเสริมสุขภาพและความงาม
182/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
169.1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม)
169/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาสัมมนาด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (2144303) ในภาคเรียนที่ 2/2560
161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน (ประเทศญี่ปุ่น)
160/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
159/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
158/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมวิชาโครงงาน 1 ในภาคเรียนที่ 2/2560
157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานวิชาโครงงาน 2 ในภาคเรียนที่ 2/2560
156/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
155/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
154/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
153/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาชีววิทยา
152/2561 แต่งตั้งอาจารย์อยู่เวรประจำวัน สาขาวิชาฟิสิกส์
148.1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
143/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ประเทศญี่ปุ่น)
136/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
131/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
129/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาชีววิทยาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการงานวิจัยของสาขาโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
115/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมหลักสูตรการเตรียมสถาปัตยกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ (เพิ่มเติม)
114/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมหลักสูตรการเตรียมสถาปัตยกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ (เพิ่มเติม)
113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
107/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
104/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสิรมการมีรายได้แก่คนในชุมชนและผู้สูงอายุ
103/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดห้องสอบและคณะกรรมการตรวจรับและเก็บข้อสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
097/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมหลักสูตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
079/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ณ เชียงราย
078/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ณ เชียงราย
056/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สร้างสรรค์งานตัดต่อ ด้วยโปรแกรม Davinic ResolveW
054.1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงามร่วมกับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
051/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
015/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
014/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
013/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries