1.ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยอดเงินเกิน 500,000
2.ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เงินไม่เกิน 500,000)
3.แบบฟอร์มใบ พส. 2 จัดซื้อครุภัณฑ์
4.ขออนมัติจัดซื้อวัสดุ
5.แบบฟอร์มใบ พส. 2 จัดซื้อวัสดุ
6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จัดซื้อวัสดุ)
7.แบบฟอร์ม (บก.06)
8.ขออนุมัติจัดจ้าง 
9.แบบฟอร์มใบ พส.4 จัดจ้าง
10.รายละเอียดคุณลักษณะ (จัดจ้าง)
11.แบบฟอร์มประวัติการซ่อม
12.ตรวจสอบครุภัณฑ์