ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตรจากทุกคณะ

ค่าเฉลียของผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2557 - 2559