KM

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ห้องเรียน : การผลิตแผ่นกระดาษจากพืช รายละเอียด

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี"

การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2560 "วิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชน"

รายละเอียด

 

  • กิจกรรมการจัดทำคำศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์โดยใช้ Padlet Application รายละเอียด

 

  • การสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ IT ในรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 รายละเอียด