1. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียด
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  3. ภาควิชาเทคโนโลยี