• กิจกรรมการจัดทำคำศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์โดยใช้ Padlet Application รายละเอียด

 

  • การสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ IT ในรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 รายละเอียด