การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ห้องเรียน : การผลิตแผ่นกระดาษจากพืช รายละเอียด