แบบฟอร์มเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
  แบบขออนุมัติเข้าร่วมอบรม/สัมนา


แบบฟอร์มขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้
  แบบขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ลูกจ้างประจำ/พนักงานรายได้ ประจำภาคเรียน


แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบขออนุมัติจัดซื้อหรือขออนุมัติจัดจ้าง
  แบบ พส.2 ใบขออนุมัติจัดซื้อ 


แบบใบลา

  แบบใบลาป่วย 

  แบบใบลาพักผ่อน 

  แบบใบขอยกเลิกวันลา 

  แบบใบลาไปต่างประเทศ 

 


ฟอร์ม มคอ. 

  ฟอร์ม มคอ.3 วิชาชีพ

  ฟอร์ม มคอ.3 ศึกษาทั่วไป 

  ฟอร์ม มคอ.5 วิชาชีพ 

  ฟอร์ม มคอ.5 ศึกษาทั่วไป 

  ฟอร์ม มคอ.7  


แบบฟอร์ม

  ฟอร์มบันทึกข้อความ 

  ใบบันทึกการขอสอนชดเชย 

  สวท. 17-06 ใบรายงานผลการขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)

  สวท. 01-201 แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียนล่าช้า 

  วชก.01 เเบบรายงานรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน

  วชก.02  เเบบฟอร์มตารางสอบ

  วชก.03  เเบบรายงานระดับคะเเนน (ใบรางานเกรด)

  วชก.04  ใบบันทึกขอแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน

  วชก.05  ใบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนชั่วโมงกำกับห้องสอบ