หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

Master of Science Program in Analytical chemistry

 

รายละเอียดหลักสูตร  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 


ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Analytical Chemistry 


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Analytical Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Analytical Chemistry)


ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ของเคมีวิเคราะห์
ควบคู่คุณธรรม มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ สามารถเป็นผู้ทำงานวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี มีจรรยาบรรณ และคุณธรรมของนักวิจัย
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานทางด้านการวิเคราะห์
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีใจยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาไทยและมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า
 7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บข้อมูลต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ

 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต และศึกษาศาสตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์ เอกเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 โดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ

 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1) และ 2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือทำวิจัยในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นควรให้เข้าศึกษา หรือ
 4. เป็นผู้ที่กำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1) และ 2) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  ดร.เทพรัตน์   ลีลาสัตตรัตน์กุล
วท.ด. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2549
วท.ม. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2544
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล, 2542
  ดร.กนกพร   บุญทรง
วท.ด. เคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
   ผศ.ดร.วรพรรณ   พรมศิลา
Ph.D. Chemistry, University of Basel, Switzerland, 2550
วท.ม. เคมี, ม. เกษตรศาสตร์, 2545
วท.บ. เคมี, ม.นเรศวร , 2540
  ดร.อาทิตยา   มีหนองหว้า
ปร.ด. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2558
วท.ม. เคมีอนินทรีย์, ม. ขอนแก่น, 2551
วท.บ. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2547
   
   

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคาร 10 และอาคาร 33 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ


ทีมคณาจารย์

  ดร.วินัย   อวงพิพัฒน์
Ph.D. Chemistry, University of New South Wales, Australia, 2539
วท.ม. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2536
วท.บ. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2527
  ดร.เทพรัตน์   ลีลาสัตตรัตน์กุล
วท.ด. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2549
วท.ม. เคมี, ม.เชียงใหม่, 2544
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล, 2542
  ดร.กนกพร   บุญทรง
วท.ด. เคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. เคมีวิเคราะห์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
  ดร.อุษารัตน์   คำทับทิม
วท.ด. เคมีวิเคราะห์ , ม.มหิดล, 2554
วท.ม. เคมีวิเคราะห์และอนินทรีย์ประยุกต์, ม.มหิดล, 2547
วท.บ. เคมี, ม.มหิดล, 2540
  ผศ.ดร.วรพรรณ   พรมศิลา
Ph.D. Chemistry, University of Basel, Switzerland, 2550
วท.ม. เคมี, ม. เกษตรศาสตร์, 2545
วท.บ. เคมี, ม.นเรศวร , 2540
  ดร.อาทิตยา   มีหนองหว้า
ปร.ด. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2558
วท.ม. เคมีอนินทรีย์, ม. ขอนแก่น, 2551
วท.บ. เคมี, ม. ขอนแก่น, 2547
  ดร.ประนัดฎา พิมสี
Ph.D. Sciences of Agro-Resources
กศ.ม. เคมี
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี
  ดร.ครรชิต กำลังกล้า
วท.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
กศ.ม. ฟิสิกส์, ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์, ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ
  ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์
วท.ด. ฟิสิกส์, ม.มหิดล, 2554
วท.ม. ฟิสิกส์, ม.เกษตรศาสตร์, 2546
กศ.บ. ฟิสิกส์, ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ, 2542

 

โครงสร้างหลักสูตร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
หลักสูตรแบบ แบบ ก ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก  10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต
รวม                37 หน่วยกิต

 


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิทยาศาสตร์/นักเคมี/นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
 3. ครู อาจารย์
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายวัสดุสารเคมี และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

การสอบภาษาอังกฤษ

  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์จะต้องแสดงผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้

 • TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
 • TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 • TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
 • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 2.5 คะแนน
 • TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
 • CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 350  คะแนน 
 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษภายหลังการอบรม คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

 การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

นางสาวมณฑนะ  สมเกิด  ศิษย์ปัจจุบันนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน. กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560  โดยหัวข้องานวิจัยที่นำเสนอ คือ

“การเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ8-hydroxymenthol ที่สกัดจากใบจำปีสิรินธร โดยการกลั่นและการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์  เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต”


ศิษย์เก่า

 

เสาวภา แสนอินกูร นักวิจัย
บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน และการต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่ทำอยู่

 

แสงประกาย ศิริ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัทแฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด

การเรียนในหลักสูตรทำให้ได้ความรู้หลายด้านจากวิชาต่างๆ ไปปรับใช้ในงานได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ทราบเทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ที่หลากหลาย สามารถปรับใช้กับเครื่องมือภายในองค์กร ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์จากการทำงานวิจัย และสามารถนำไปต่อยอดได้

 

ปริยากร ยิ้มวัฒนอดุลย์ Technical supervisor
บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

จากการเรียนทำให้ทราบถึงวิธีการใช้งานและหลักการในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งวิธีในการแก้ปัญหาจากการใช้เครื่องมือนั้น ทำให้เพิ่มความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ หลังจากการเรียนภาคทฤษฏีในห้อง
ภายหลังจากเรียนจบ สามารถนำความรู้มาใช้ในงาน และนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาทำให้เกิดระบบในการทำงานของแผนก และฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ช่วยในสายงานอื่นๆ ในการตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีเหตุผลอีกด้วย

 

รติมาศ บุญล้อม ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)
บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด
ตอนที่เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เตรียมสารจนกระทั่งล้างเครื่องแก้ว ทำให้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงและมองเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ พอได้มาทำงานทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นขั้นตอน นอกเหนือจากการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ของงานตนเองแล้ว บางครั้งก็สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ด้วย
  ศิรภัสสร์ บุณยสิทธิโสภณ Sales engineer
บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการทำงานทั้งทางด้านทฤษฎี และในเชิงปฏิบัติ โดยเป็นความรู้ที่ลึกมากขึ้น
   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม